Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης – Προσωπικά Δεδομένα.
Ο Παιδικός Σταθμός ‘Earlyfootsteps’ (εφεξής «Εταιρεία») επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα) των υποκειμένων που συλλέγει για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς, όπως προσδιορίζονται, στο πλαίσιο παροχής της συγκατάθεσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου
Η Εταιρεία συλλέγει κατά την εγγραφή μαθητή στο φροντιστήριο τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
1) Ονοματεπώνυμο μαθητή
2) Ονοματεπώνυμο γονέα ή κηδεμόνα
3) Διεύθυνση κατοικίας (ή εργασίας γονέα ή κηδεμόνα)
4) Τηλέφωνο μαθητή (κινητό/σταθερό)
5) Τηλέφωνο γονέα ή κηδεμόνα (κινητό/σταθερό/εργασίας)
6) Τάξη μαθητή και σχολείο φοίτησης
7) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαθητή
8) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γονέα
9) ΑΦΜ μαθητή ή κηδεμόνα
Λόγος συλλογής Προσωπικών δεδομένων
Ι. Όλα τα παραπάνω δεδομένα κρίνονται άκρως υποχρεωτικά για την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ της εταιρείας και των μαθητών της, καθώς και των κηδεμόνων αυτών. Η εταιρία συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.
ΙΙ. Ασφάλεια και τρόπος φύλαξης Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας σας ενημερώνει ότι οι καρτέλες εγγραφής με την αναφορά στα προσωπικά δεδομένα σας, βρίσκονται σε μέρος που δεν υπάρχει πρόσβαση από τρίτους. Ακόμα η ψηφιακή καταγραφή τους γίνεται μονάχα στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας και το αρχείο είναι κλειδωμένο με κωδικό ασφαλείας.
ΙΙΙ. Χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου όπως προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών και την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει επιλέξει, όπως ενδεικτικά τα ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνει, τα διαγωνίσματα στα οποία υποβάλλεται, οι επιδόσεις του, το πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων και σεμιναρίων, το επιλεγμένο πακέτο εκπαίδευσης, θα αποθηκεύονται και θα είναι προσπελάσιμα για την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε οι αρμόδιες δασκάλες και επιβλέποντες να μπορούν να ελέγχουν την πρόοδο του υποκειμένου. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που ζητούνται είναι μονάχα για ενημέρωση του ιδίου ή του κηδεμόνα σε περίπτωση απουσίας, έκτακτης αλλαγής προγράμματος ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η οποία είναι αποκλειστικά ενημερωτικού χαρακτήρα.
Η τάξη του μαθητή, το σχολείο φοίτησης και η διεύθυνση κατοικίας συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για την δημιουργία και ένταξη του μαθητή σε κατάλληλο τμήμα. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας είναι χρήσιμο για την ενημέρωση κηδεμόνων για εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Εταιρεία (πχ. ενημέρωση γονέων, ομιλίες κτλ).
Το ΑΦΜ είναι απαραίτητο δεδομένο για την έκδοση φορολογικών αποδείξεων. Το συγκεκριμένο δεδομένο αποστέλλεται και στο λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία και έχει επισυνάψει σύμβαση εμπιστευτικότητας μαζί του.
IV. Δηλώσεις συγκατάθεσης υποκειμένου
Η Εταιρεία θα σας ζητήσει να υπογράψετε δηλώσεις συγκατάθεσης για λειτουργίες και εκδηλώσεις που είναι άμεση ή έμμεση η χρήση των Προσωπικών δεδομένων σας. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε αναλυτικά και να δηλώσετε αν συμφωνείτε ή όχι σε περιπτώσεις όπως:
Α. Τη δημοσιοποίηση (με αναφορά ονόματος ή ανάρτηση φωτογραφίας) των επιτυχιών του μαθητή αλλά και όποιες ενέργειες αφορούν την ανάδειξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών του φροντιστηρίου σε κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Twitter) , στον ιστότοπο του παιδικού σταθμού (www.earlyfootsteps.gr), στον τοπικό τύπο καθώς και στον χώρο του παιδικού σταθμού.
Β. Την τηλεφωνική ενημέρωσή σας για εκδηλώσεις, για εκπαιδευτικά προγράμματα, ή για προσφορές
Γ. Την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (Newsletters) καθώς και έντυπου ενημερωτικού υλικού (δια αλληλογραφίας) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο μας.
Δ. Την αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού (δια αλληλογραφίας) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο μας.
Ε. Την τηλεφωνική ενημέρωσή σας από την γραμματεία ή τις δασκάλες του φροντιστηρίου για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία του υποκειμένου
V. Δικαιώματα υποκειμένου
Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@earlyfootsteps.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 210 60 36 301.
To υποκείμενο μπορεί να περιορίζει, να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία.
To υποκείμενο έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος, η Εταιρία θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί.
Για οποιαδήποτε απορία ή για τη χορήγηση πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία με αποστολή email στη διεύθυνση info@earlyfootsteps.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 210 60 36 301.
Το υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα).
Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του υποκειμένου, η οποία θα παρέχεται με την επικύρωση της ένδειξης «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά την εγγραφή, και στην περίπτωση των ανήλικων υποκειμένων κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του ενηλίκου γονέα ή κηδεμόνα τους, η οποία θα παρέχεται επίσης με την επικύρωση της ένδειξης «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού εκ μέρους του, θα πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύβασης παροχής υπηρεσιών, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του συμβατικού σκοπού και προς βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών σε συμμόρφωση με τους ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής, ως με την παρούσα Δήλωση ορίζεται.

Skip to toolbar